Phương án thi công vệ sinh kính trên cao


I . Chuẩn bị dụng cụ , vật chất
Dụng cụ đi kèm với một người công nhân cần phải có để thi công đảmbảo an toàn gồm :  Mũ bảo hộ , giầy , dây an toàn , cục khóa an toàn , khóa tụt dây , ghế ngồi đu , dây đu , dây móc khóa an toàn  , sô nhựa , hóa chất, khăn sạch , cây gặt kính , cây lông thỏ , dao cạo keo , hít kính  (trường hợp cần thiết )

  II. chuẩn bị thi công
a . Chuẩn bị thi công : giám sát tổ thi công tập chung công nhân lại phổ biến công việc , vị trí thi công  , phương pháp an toàn , điều kiện làm việc tại công trình , thời gian làm việc , công tác dọn  vệ sinh rác sau nhưng buổi làm , tổ chức pha hóa chất
 b , Tiến hành thi công.

quy trình các bước thi công áp dụng cho từng công nhân. -   Công nhân đầy đủ tác phong đeo dây an toàn song vào vị trí thi công bắt  đầu công việc . 
- thả dây đu  chính từ vị trí mà công nhân xác định thi công cho dây tiếp đất.
- cột dây vào một điểm cố định có độ trịu lực an toàn .
- thả dây cứu sinh song song với dây đu chính nhưng phải cách dây đu chính 1m bên phải hoặc bên trái.
- cột dây an toàn ở một vị trí cố định khác không cột chung với dây đu chính.
- liên kết các khóa  vào dây đu , dây an toàn , ghế .
- kiểm tra kỹ thuật vật chất trước khi suống ghế.
- suống  ghế ngồi từ từ tụt theo dây suống vị trí thi công .

- khi tiếp cận vị trí thi công, công nhân tiếp tục  công việc vệ sinh của mình...